RÓWNY STATUS

"Kobieta i mężczyzna w Rzeczpospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym."

Prawo kobiet do równego traktowania

Dyskryminacja ze względu na płeć jest nie tylko naganna z moralnego punktu widzenia - jest również niezgodna z prawem. Europejskie dyrektywy zobowiązują wszystkie kraje członkowskie UE do wprowadzenia lub zmodyfikowania swojego prawodawstwa w celu zagwarantowania wszystkim mieszkańcom Europy ochrony przed niesprawiedliwym traktowaniem.


Pierwsze działania podjęte w walce z dyskryminacją z racji płci sięgają początków samej Unii Europejskiej, czyli 1957 roku.


Obecnie wyzwaniem, któremu należy sprostać, jest wzmocnienie w społeczeństwie przekonania o wartości kobiet, poszerzenie znajomości praw im przysługujących oraz świadomości, że wybór roli, jaką chcą pełnić kobiety w życiu rodzinnym i społecznym jest ich własną świadomą decyzją.


Polityka równych szans kobiet i mężczyzn nie powinna ograniczać się tylko i wyłącznie do walki z dyskryminacją, ale zapewnić kobietom i mężczyznom możliwość pełnego uczestnictwa w społeczeństwie na równych zasadach dla wszystkich.

Jak samorząd może działać na rzecz równych szans?

  • Poprzez Gender Mainstreaming zainicjowane w 1996 raku przez Komisję Europejską, która ogłosiła „Włączanie równości kobiet i mężczyzn do wszystkich strategii i działań politycznych Wspólnoty". Gender Mainstreaming nie wprowadza w życie zasady „po równo dla każdego". Podkreśla natomiast dostrzeganie i w równym stopniu zaspokajanie potrzeb zarówno kobiet jak i mężczyzn, biorąc pod uwagę ich specyfikę. Perspektywa Gender Mainstreaming dotyczy nie tylko kobiet, bo nie tylko kobiety są dotknięte dyskryminacją.
  • Poprzez gender budgeting - który jest jednym z narzędzi polityki Gender Mainstreaming polegającym na analizie wszystkich form dochodów i wydatków publicznych z perspektywy płci oraz ich wpływu na pozycję kobiet w porównaniu do pozycji mężczyzn w społeczeństwie.
  • Za pomocą akcji afirmatywnych - zwanych też „dyskryminacją pozytywną". Są to rozwiązania lub środki prawne, przewidujące specjalne przywileje dla nieproporcjonalnie nisko reprezentowanej płci w celu ułatwienia jej przedstawicielom wykonywania pracy zawodowej lub dla zrekompensowania utrudnień w przebiegu kariery zawodowej.
  • Poprzez powołanie Pełnomocników/ Pełnomocniczek ds. równego statusu kobiet i mężczyzn na poziomie lokalnym dla zapewnienia realizacji potrzeb społecznych w zakresie polityki równych szans. Pełnomocnicy działaliby m.in. na rzecz uwzględniania przez władze lokalne potrzeb obu płci w podziale środków z lokalnego budżetu, dokonywali oceny sytuacji w zakresie statusu kobiet i mężczyzn oraz inicjowali i koordynowali działania zmierzające do zapewnienia równego statusu kobietom i mężczyznom.
  • Poprzez działania zwalczające negatywne stereotypy płciowe, które wywodzą się z założeń na temat ról, zdolności i cech kobiet i mężczyzn. Stereotypy prowadzą do powstawania barier materialnych i psychologicznych, które uniemożliwiają ludziom dokonywanie wyborów i korzystanie w pełni z przysługujących im praw.

Przydatne adresy

Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
www.kobieta.gov.pl


Strona Monitoringu Równości Płci w Polsce
www.monitoring.rownystatus.gov.pl


Strona Komisji Europejskiej poświęcona równości płci
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality


Europejska ramowa strategia dotycząca przeciwdziałania dyskryminacji oraz równych szans dla wszystkich
http://ec.europa.eu/employment_social/ fundamental_rights/policy/strat_en.htm


Międzynarodowa Organizacja Pracy o równości płci
www.ilo.org/dyn/gender/gender.home


United Nations Economic Comission for Europę, Gender Statislics

www.unece.org/stats/gender