Statut

Statut

Demokratycznej Unii Kobiet

Klub w Gdańsku

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Demokratyczną Unia Kobiet Klub w Gdańsku w skrócie DUK i zrzesza osoby fizyczne.

 

§ 2

Terenem działania DUK jest teren całego kraju, a siedziba stowarzyszenia znajduje się w Gdańsku .

 

§ 3

DUK jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§ 4

DUK może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

 

§ 5

DUK używa logo , pieczęci i odznak zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

Rozdział II

Cele i środki

 

§ 6

1. Działalność DUK jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności , a nadrzędnym celem jej działania jest upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz polityki wyrównywania szans we wszystkich obszarach życia społecznego.

2. Celem DUK jest:

a. ochrona interesów i praw kobiet oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia,

b. udzielanie nieodpłatnych porad prawnych,

c. udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

d. walka ze społeczną, zawodową, obyczajową i polityczną dyskryminacją kobiet,

e. rozwój aspiracji materialnych i zawodowych kobiet,

f. przygotowanie kobiet do udziału w życiu publicznym i zawodowym,

g. organizowanie kursów i szkoleń,

h. reprezentowanie praw i interesów kobiet wobec władz państwowych i samorządowych, wobec organów społecznych, politycznych, oraz podmiotów gospodarczych i zrzeszeń,

i. utrzymywani łączności z rodaczkami mieszkającymi poza granicami kraju.

 

3. Cele o których mowa w ust. 2 realizuje się przez:

a. pomoc społeczna, w tym pomoc kobietom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych kobiet i ich rodzin,

b. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

c. prowadzenie niebieskiej linii i udzielanie pomocy osobom doświadczających przemocy w rodzinie,

d. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym,

e. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym,

f. promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

g. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

h. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

i. promocji i organizacji wolontariatu,

j. współpraca i wymianę informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami o podobnych do DUK celach,

k. udział kobiet w pracy organów władzy państwowej organów samorządowych i w lokalnych inicjatywach gospodarczych,

l. prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej,

m. badanie praktyki stosowania przepisów prawnych, dotyczących kobiet, rodziny i dziecka oraz zgłaszania organom władzy i organom samorządowym stosownych wniosków,

n. inspirowanie badań sytuacji kobiet , rodziny i dziecka, zgłaszanie wynikających z nich wniosków do polityki społecznej oraz wpływanie na ich realizację,

o. opracowanie ekspertyz i opinii związanych z profilem działalności DUK,

p. organizowanie kursów i szkoleń,

q. organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej w formie prowadzenia placówek, kulturalno-oświatowych wystaw, odczytów, spotkań, konferencji i publicznym akcji propagandowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

r. działanie na rzecz zatrudnienia kobiet i ochrony warunków ich pracy zawodowych,

s. organizowanie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w celu umożliwienia kobietom udziału w kursach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i osobiste,

t. organizowanie różnych form zatrudnienia socjalnego oraz różnego typu usług dla środowiska lokalnego w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób niepełnosprawnych,

u. organizowanie i prowadzenie placówek służących promocji zdrowia, zdrowego stylu życia i racjonalnego żywienia,

v. organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych (ośrodki wsparcia, ośrodki terapeutyczne, domy pomocy społecznej, agencje zatrudnieni, kluby pracy, spółdzielnie socjalne i inne niosące pomoc kobietom i środowiskom rodzinnym w sytuacjach kryzysowych, lub innych powodujących ich dysfunkcję,

4. Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego jest:

a. udział kobiet w pracy organów władzy państwowej, organów samorządowych i lokalnych inicjatyw S . 94. 99. Z

b. współpraca i wymiana informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami o podobnych do DUK celach S.94.99.Z

c. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa M. 69.10.Z

d. promocja i organizacja wolontariatu S . 94. 99. Z

e. udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, prowadzenie niebieskiej linii S . 94. 99. Z

 

5. Działalnością pożytku publicznego, która może mieć charakter odpłatny jest:

a. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, S 94.99.Z

b. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, S 94.99.Z

c. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, Q 86.90.E

d. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym Q 88.10.Z

e. promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, N 78.10.Z

f. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, S 94.99.Z

g. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, S 94.99.Z

h. prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej, J 58.11.Z

i. badanie praktyki stosowania przepisów prawnych, dotyczących kobiet, rodziny i dziecka oraz zgłaszania organom władzy i organom samorządowym stosownych wniosków, M 69.10.Z

j. inspirowanie badań sytuacji kobiet, rodziny i dziecka, zgłaszanie wynikających z nich wniosków do polityki społecznej oraz wpływanie na ich realizację, M 72.20. Z

k. pomoc społeczna kobietom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych kobiet i ich rodzin S 94.99.Z

l. organizowanie kursów i szkoleń, P 85.59.B

m. organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej w formie prowadzenia placówek kulturalno-oświatowych, wystaw, odczytów, spotkań, konferencji i publicznych akcji propagandowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, R 90.04.Z

n. działanie na rzecz zatrudnienia kobiet i ochrony warunków ich pracy zawodowej, P. 85.60.Z

o. organizowanie różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi, Q 86.90.E

p. organizowanie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w celu umożliwienia kobietom udziału w kursach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i osobiste, Q 88.91.Z

q. organizowanie różnych form zatrudnienia socjalnego oraz różnego typu usług dla środowiska lokalnego w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób niepełnosprawnych, N 78.10.Z

r. organizowanie i prowadzenie placówek służących promocji zdrowia, zdrowego stylu życia i racjonalnego żywienia, Q 86.90.E

s. organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych (ośrodki wsparcia, ośrodki terapeutyczne, domy pomocy społecznej, agencje zatrudnienia, kluby pracy, spółdzielnie socjalne i inne niosące pomoc kobietom i środowiskom rodzinnym w sytuacjach kryzysowych lub innych powodujących ich dysfunkcję, Q 87.90.Z.

6. W wyjątkowych okolicznościach nawet w przypadku prowadzenia odpłatnej działalności poszczególne osoby lub podmioty mogą być z tej odpłatności zwolnione.

 

Rozdział III

Członkinie – uczestniczki, ich prawa i obowiązki

 

§ 7

Członkowie DUK dzielą się na:

a. Członkinie rzeczywiste,

b. Członków wspierających,

c. Członków honorowych.

 

§ 8

Członkinią rzeczywistą DUK może być każda kobieta, która skończyła 16 lat o akceptuje zapisy statutu, deklaracji ideowo-programowej i zasad funkcjonowania stowarzyszenia.

 

§ 9

Przystąpienie do DUK następuje na podstawie pisemnej deklaracji i uchwały Rady DUK.

 

§ 10

Członkinie rzeczywiste mają prawo :

a. swobodnie wyrażać swoje stanowisko we wszystkich sprawach ich dotyczących,

b. omawiać i oceniać na forum DUK działalność organizacji, jej władz i poszczególnych członkiń ich władz,

c. zwracać się do władz DUK z wnioskami, dotyczącymi spraw publicznych, celem ich rozpatrzenia, i podjęcia stosowych działań,

d. zwracać się o pomoc w każdej dziedzinie reprezentowanej przez DUK,

e. wybierać i być wybieranym do władz i organów DUK,

f. uczestniczyć we wszystkich formach pracy DUK.

 

§ 11

Członkini rzeczywista ma obowiązek:

a. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,

b. uczestniczyć w działalności DUK poprzez propagowanie celów i zadań ruchu oraz pozyskiwać jej zwolenników,

c. uczestniczyć w działalności DUK.

 

§ 12

Członkowstwo w DUK ustaje przez:

a. wystąpienie,

b. wykluczenie,

c. skreślenie z listy członkiń rzeczywistych,

d. na skutek śmierci.

 

§ 13

1. Oświadczenie członkini rzeczywistej o wystąpieniu z DUK przedstawiane jest w formie pisemnej Radzie DUK.

2. Wykluczenie z szeregu DUK następuje uchwałą Zebrania DUK w przypadku naruszeń przez członkinię postanowień, statutu, uchwał władz DUK, oraz niezgodne, przynoszące ujmę DUK, działanie.

3. Skreślenie z listy członkiń rzeczywistych DUK, następuje w drodze uchwały Radu DUK, w razie co najmniej rocznego nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w działalności DUK.

 

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje organizacji pomoc pieniężną lub rzeczową, dla realizacji celów DUK i zostaje przyjęta przez Radę DUKu drogą uchwały.

2. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członkiń rzeczywistych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 15

1. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizacji programu i propagowaniu jej idei Rada DUK nadaje tytuł członka honorowego.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członkini rzeczywistej z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Rada DUK przyznaje honorowe wyróżnienia i tytuły za szczególne zaangażowanie w propagowaniu i rozwijaniu idei równego statusu kobiet i mężczyzn na podstawie odrębnych regulaminów.

 

Rozdział IV

Władze Demokratycznej Unii Kobiet

 

§ 16

 

1. Władzami DUK są:

a. Zebranie Demokratycznej Unii Kobiet,

b. Rada Demokratycznej Unii Kobiet

c. Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa cztery lata.

3. Wyboru władz wymienionych w ust. 1 pkt b, c, d, dokonuje się w sposób tajny zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu

4. Władzom przysługuje prawo dokooptowania w czasie trwania kadencji w przypadku ustąpienia członkiń władz, pozbawienia jej członkowstwa DUK lub wykreślenia jej Klubu ze struktur DUK.

5. Liczba członkiń dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 składu tych władz wybranych na Zebraniu.

6. Kooptacja następuje w trybie przewidzianym dla wyboru władz.

 

§ 17

1. Najwyższa władza DUK jest Zebranie, które może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zebranie zwołuje Rada raz do roku, określając jego miejsce, termin i porządek obrad.

3. Rada jest zobowiązana zwołać Nadzwyczajne Zebranie w czasie trwania kadencji na żądanie:

a. połowy członków Rady,

b. Komisji Rewizyjnej,

c. 1/3 członków DUK.

4. Nadzwyczajne Zebranie winno być zwołane w terminie 2 miesięcy od daty żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zastał zwołany.

 

§ 18

1. Do kompetencji Zebrania należy w szczególności:

a. określenie ogólnych kierunków działalności DUK,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia DUK z inną organizacją oraz w sprawie rozwiązania i przekazania majątku DUK,

d. podejmowanie stanowisk i uchwał w sprawach nie należących d właściwości innych władz DUK,

e. wybór przewodniczącej i członków Rady po upływie kadencji,

f. wybór Komisji Rewizyjnej po upływie kadencji.

g. wskazanie w drodze uchwały członka Komisji Rewizyjnej oraz ustanowienia pełnomocnika do zawierania umów w imieniu DUK z członkami Rady lub do reprezentacji DUK w razie sporu członkiem Rady,

h. ustanawianie wysokości składek członkowskich.

i. ustanawianie wysokości wynagrodzenia członków Rady DUK za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

2. Zebranie podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 19

1. Najwyższą władzą DUK w okresie między Zebraniami jest Rada DUK, która kieruje działalnością zgodnie z uchwałami Zebrania i w oparciu o wcześniej przyjęte przez siebie regulaminy tj.:

a. organizuje działalność oraz kieruje jego pracą zgodnie z uchwałami Zebrania,

b. decyduje o podjęciu przez DUK działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c. przygotowuje sprawozdanie roczne działalności DUK, które przedstawia Zebraniu ,

d. powołuje stałe i doraźnie zespoły problemowe, uchwala ich regulaminy, nadzoruje ich działalność,

e. uchwala coroczny budżet DUK i ocenia jego wykonanie,

f. zwołuje przynajmniej raz do roku Zebranie, któremu przewodniczy przewodnicząca lub wiceprzewodnicząca Reprezentowanie DUK na zewnątrz,

g. zarządza majątkiem i funduszami DUK,

h. podejmuje decyzje o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu majątku, nieruchomego oraz środków DUK,

i. podejmuje decyzje o przyjęciu, wykluczeniu i skreśleniu członków rzeczywistych,

j. podejmuje decyzje w sprawach przystąpienia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

k. dokonuje wyboru Wiceprzewodniczącej i Skarbnika.

l. decyduje o wypłacie wynagrodzenia dla członków Rady za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

2. Rada składa się od 2 do 5 członkiń, tj. Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej, która może pełnić rolę Skarbnika, Skarbnika i członków Rady DUK.

3. Członkami Rady mogą być wyłącznie osoby dorosłe, które nie były karane za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe .

4. Rada podejmuje swoje decyzje w drodze uchwał i postanowień, które podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

§ 20

1. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Zebranie w ilości od 2 do 5 członkiń.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodnicząca i wiceprzewodniczącą

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy dokonywanie bieżących i okresowych, nie mniej niż raz w roku kontroli całokształtu działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej,

 

§ 21

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Rady DUK ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, ścigani z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 22

1. Władze DUK na zewnątrz reprezentuje przewodnicząca albo wiceprzewodnicząca albo inna osoba upoważniona przez Radę DUK

2. Do składania oświadczeń w imieniu DUK w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oraz podpisywania pism upoważniona jest jednoosobowo Przewodnicząca albo Wiceprzewodnicząca, albo Skarbnik albo osoba upoważniona przez Radę DUK na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

3. Podejmowanie przez Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącą lub inną osobę upoważnioną przez Radę DUK czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Demokratycznej Unii Kobiet

 

§ 23

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej DUK jest przeznaczany na realizację jej celów statutowych.

 

§ 24

1. Na majątek DUK składają się fundusze, ruchomości i nieruchomości.

2. Fundusze DUK pochodzą:

a. ze składek członkowskich,

b. z dotacji subwencji, darowizn i zapisów,

c. z dochodów działalności gospodarczej,

d. z dochodów majątku ,

e. odpłatnej działalności statutowej .

 

§ 25

W celu zapewnienia przejrzystości działania stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej wprowadza się następujące zakazy:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem DUK w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, , członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania majątku DUK na rzecz jej członkiń, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku DUK na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu DUK.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkinie DUK. Członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie się DUK

 

§ 26

Zmiany dokonuje Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członkiń uprawnionych do głosowania.

 

§ 27

1. Uchwałę o rozwiązaniu się DUK podejmuje Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członkiń uprawnionych do głosowania.

2. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się DUK Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku DUK. Zebranie może też powołać Komisję Likwidacyjną.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst jednolity Statutu DUK Klub w Gdańsku uchwalony Nadzwyczajnym Zebraniu DUK w dniu 12 grudnia 2016r. w Gdańsku (z uwzględnieniem poprawek naniesionych 12 grudnia 2016r.)

 

 

 

Pliki do pobrania:
Statut_Demokratycznej_Unii_Kobiet_12.1.17.pdf